?

Log in

No account? Create an account
Esperanto's Journal -- Day [entries|friends|calendar]
Esperanto

[ website | esperanto.net ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Radio Verda kaj Podkastado [14 Oct 2005|11:44am]
Hieraŭ mi umis kaj eksperimentis pri kreado de la propra podkasto. Al tiu ĉi celo mi rerestarigis Radion Verdan. Mi tute novas je ĉio ĉi, sed ŝajnas ke mi povos partopreni en la podkasta ondo kaj samtempe espereble liveri ion bonan kaj interesan al la esperantlingva komunumo. Sed mi vere bezonas vian helpon! Mi bezonos kunlaboron por ke mi ne devu fari ĉion tutsole.

Espereble funkciantan version de la afero vi povas jam aŭskulti. Mi jam faris ĉion necesan por ke la podkasto aperu inter tiuj ĉe iTunes. Apple kontrolas mian submetaĵon kaj baldaŭ kontaktos min pri ĝia valideco. Mi supozas ke mi nun devas pensi pri sinanoncado en aliaj kolektoj kaj serĉiloj. Ve... ĉu iu scias pli pri tio?

Kion vi opinias? Ĉu vi ŝatus helpi?

6 comments|post comment

navigation
[ viewing | October 14th, 2005 ]
[ go | previous day|next day ]